Obowiązkowe szkolenia pracowników

Każdy pracodawca zatrudniający pracownika jest zobowiązany do udzielenia mu instruktażu stanowiskowego i przeprowadzenia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia te są zazwyczaj kojarzone z nudnym i przykrym obowiązkiem, jednak statystyki prowadzone przez inspekcje pracy wskazują na pozytywną korelację pomiędzy realizowanymi szkoleniami, a zmniejszeniem się wypadkowości w pracy. Nie każdy zakład pracy stać na posiadanie własnego BHP’owca, zresztą byłoby to nieopłacalne w przypadku niedużej firmy, mającej stałą załogę. Gdy jednak w firmie zatrudnionych jest sporo pracowników i jest ich duża rotacja, szkolenia bhp odbywają się relatywnie często. Są one obowiązkowe, więc naturalnie obciążają budżet pracodawcy. Ten z kolei może ubiegać się o dofinansowanie z zus na bhp.

ZUS dofinansowanie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest ustawowo zobligowany do podejmowania działań prewencyjnych zapobiegających wypadkom przy pracy. Uwzględnia nie tylko zdarzenia potencjalnie wypadkowe, lecz przygląda się także chorobom zawodowym i skupia swe działania na odpowiednio dobranej profilaktyce. Decydując się na dofinansowanie z zus na bhp, możemy mieć pewność, że zostanie ono zróżnicowane stosownie do płatnika składek, pod kątem jego wielkości wyrażanej w ilości osób, za których odprowadza on składki. Aby je uzyskać, musimy wypełnić wniosek o udzielenie dofinansowania i przesłać go do Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS. Zostanie on zweryfikowany pod kątem formalnym, a także merytorycznym przez pracownika ZUS.
Dofinansowanie może dotyczyć także identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy, doboru środków ochrony indywidualnej, pomiaru stężenia substancji szkodliwych, etc., oraz ocenie ryzyk zawodowych związanych z powyższymi zagadnieniami.
Jednymi z działań, które można określić jako misję dla ZUS, są czynności zmierzające do upowszechnienia wiedzy o zagrożeniach mogących potencjalnie powodować wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz przekazywanie informacji o sposobach zapobiegania tym zagrożeniom.

Więcej o dofinansowaniach: http://cig.org.pl/?p=2371